7. Etika v přístupu ke klientovi, dodržování principu beneficience

Wikiskripta 4 základní principy lék. etiky
Univerzita třetího věku 3. LF - 4 principy

Beneficience - zásada "činit dobro" pacientovi, de facto opak nonmaleficience "nečinit zlo"
Dále nutnost respektovat autonomii pacienta (nelze činit rozhodnutí za něj). Tady může vyvstávat první teoretický konflikt, nutno "činit dobro", zároveň je nutno respektovat autonomii a tedy nevyvracet bludy o homeopatii, očkování...
Čtvrtý princip spravedlnosti je popsán na wikiskriptech, jedná se především o zdůraznění mezilidských vztahů v širším sociálním kontextu (zdravotník má povinnost léčit pacienta, pacient ale má také své povinnosti, například neohrozit infekcí zdravotníka)

Mimo tyto čtyři principy v lékárně vyvstává etický konflikt s ekonomickými zájmy, máme povinnost zachovat citlivé údaje o pacientově stavu v tajnosti, neponižovat pacienta apod.

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka