4. Kompetence farmaceutů

Lékárenská péče a klinickofarmaceutická péče (dále jen „lékárenská péče“), jejímž účelem je zajišťování, příprava, úprava, uchovávání, kontrola a výdej léčiv, s výjimkou transfuzních přípravků a surovin pro výrobu krevních derivátů podle zákona o léčivech, laboratorních chemikálií, zkoumadel, dezinfekčních přípravků, a dále zajišťování, uchovávání, výdej a prodej zdravotnických prostředků podle zákona o zdravotnických prostředcích), zajišťování, uchovávání, výdej a prodej potravin pro zvláštní lékařské účely; v rámci této péče je dále poskytováno poradenství, konzultační služby a další služby v oblasti prevence a včasného rozpoznávání onemocnění, podpory zdraví a posuzování a kontrola účelného, bezpečného a hospodárného užívání léčivých přípravků a postupů s tím spojených.

§5 odst. 2 372/2011 Sb.

Průmysl: vstupní, mezikroková, výstupní kontrola, mohou plnit úlohu kvalifikované osoby.
Klinické hodnocení: design a vyhodnocování studií, v ČR musí být farmaceut na úrovni zdravotnického zařízení součástí studijního týmu (zkoušené léčivo v III. fázi musí projít lékárnou), v jiných státech obvykle ne. Na jiných pozicích je vzdělání farmaceuta výhodné, obvykle ale ne nutné.
Market access a farmakovigilance: opět není legislativní nárok na vzdělání, farmaceuti ale vhodní
Distribuce a lékárenství: v distribuci nutná kvalifikovaná osoba podle 229/2008 Sb., v lékárenství nutný vedoucí lékárny a odborný zástupce.

Při výdeji: jediní vydávají léčiva pro ambulantní péči (kromě tří dnů po propuštění z hospitalizace), posuzují rizika ve farmakoterapii, vydávají léčiva vázaná na recept. Od roku 2012 poskytují konzultační činnost.

Podle vyjádření komory z 8. 3. 2023:

Odborný zástupce:
farmaceut se specializovanou způsobilostí, člen ČLnK a držitelem osvědčení ČLnK k výkonu funkce odborného zástupce, svéprávný, bezúhonný, ve smluvním vztahu s poskytovatelem zdravotních služeb

 • kontrola dodržování právních předpisů, metodických pokynů a stanovisek
 • vytváření a změny interních procesů a metodik
 • dohled nad zaváděním procesů v lékárně/lékárnách
 • sledování legislativy, stavovských předpisů, zveřejněných rozhodnutí a stanovisek kontrolních orgánů, informování zaměstnavatele
 • kontrola plnění nahlašovacích povinností vůči krajskému úřadu (např. změna rozsahu poskytované péče, čtvrtletní hlášení odpadů z domácností)
 • kontrola plnění nahlašovacích povinností zaměstnavatele a vedoucích lékárníků vůči SÚKL (např. roční hlášení o stavu a pohybu NL, změna vedoucího lékárníka, změna kontaktních údajů lékárny, hlášení při odhalení závady jakosti, hlášení neobvyklých a závažných nežádoucích účinků léčiv)
 • kontrola zacházení s prekursory drog
 • Celoživotního vzdělávání
 • řešení stížností pacientů
 • kontrola dodržování nařízení o ochranných prvcích spojených s FMD

Odborný zástupce musí písemně informovat zaměstnavatele při změně v údajích o něm uváděných

Vedoucí lékárník:
farmaceut se specializovanou způsobilostí, člen ČLnK a držitelem osvědčení ČLnK k výkonu funkce vedoucího lékárníka, plně svéprávný, zdravotně způsobilý, bezúhonný

 • dohled nad provozem lékárny a vedení podřízených zaměstnanců
 • stanovení povinností lékárníků, farmaceutických asistentů (FA), sanitářů a dalších nezdravotnických pracovníků v lékárně a dohled nad jejich dodržováním
 • konkretizace pracovních náplní zaměstnanců lékárny a dohled nad jejich dodržováním
 • dohled nad systémem objednávání a příjmu léčiv a zdravotnických prostředků (ZP), nad správným uchováváním léčiv, zajišťováním optimální skladové zásoby
 • dohled nad přípravou, úpravou a kontrolou léčivých přípravků
 • pravidelná aktualizace technologických předpisů (možno delegovat na jiného lékárníka)
 • dohled nad výdejem léčivých přípravků a ZP, dodržování právních předpisů při výdeji
 • výdej léčivých přípravků a ZP pacientům/zákazníkům
 • výdej na žádanky, kompletace dodacích listů a faktur pro zdravotnická zařízení
 • poskytování odborného poradenství v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a účelné farmakoterapie
 • kontrola správnosti výdeje – systém retaxace vydaných lékařských předpisů a poukazů, zajištění výdeje OTC s omezením farmaceutem, expedice lékárníků a FA pod vlastními přihlašovacími údaji
 • kontrola odesílání hlášení o výdejích léčivých přípravků na SÚKL do systému hlášení LEK-13
 • zajištění příjmu, uchovávání a výdeje neregistrovaných léčivých přípravků
 • zajištění příjmu, uchovávání a výdeje klinicky hodnocených humánních léčivých přípravků
 • zajištění ověřování pravosti LP a dodržování nařízení o ochranných prvcích při výdeji léčivých přípravků
 • zajištění vedení evidence vyplývající ze zákona o léčivech a navazujících prováděcích předpisů
 • zajištění správného zacházení s návykovými látkami a léčivými přípravky je obsahujícími, vedení evidence vyplývající ze zákona o návykových látkách a navazujících prováděcích předpisů, včasné odeslání povinného hlášení o stavu a pohybu návykových látek na SÚKL, případně na ÚSKVBL
 • zajištění správného zacházení s prekursory drog a vedení evidence vyplývající ze zákona o prekursorech drog a navazujících prováděcích předpisů
 • plnění povinností vůči České lékárnické komoře včetně povinnosti celoživotního vzdělávání
 • zpracování a kontrola předepsané dokumentace, standardních operačních postupů a jejich pravidelné revize
 • zajištění a kontrola dodržování hygienického režimu tak, aby byly splněny požadavky na stupeň čistoty v prostorech lékárny dle platných předpisů
 • zajištění správného nakládání s odpady ze zdravotní péče a s odpadem vzniklým sběrem nepoužitelných léčiv z domácností

Farmaceut / lékárník
Požadavky stejně jako u předchozích dvou, stačí odborná způsobilost a není potřeba osvědčení od ČLnK

 • zastupování vedoucího lékárníka po dobu jeho nepřítomnosti na základě pověření
 • objednávání léčiv, zdravotnických prostředků (ZP) a ostatního zboží
 • dohled nad příjmem léčiv, ZP a ostatního zboží, přejímka návykových látek a léčivých přípravků je obsahujících (NL), vedení evidence NL dle pověření a vnitřních směrnic
 • dohled nad správným uchováváním léčiv dle požadavků legislativy a výrobců léčiv (uchovávání NL, prekursorů, klinicky hodnocených LP, venen, separand, termolabilních léčiv, nepoužitelných léčiv…)
 • sledování Sdělení SÚKL o stahování léčivých přípravků z důvodu závady jakosti, kontrola skladových zásob a okamžité zajištění stažení dotčených šarží, evidence dle vnitřní směrnice
 • sledování dob použitelnosti uchovávaných léčivých přípravků, léčivých a pomocných látek, zajištění vyřazení nepoužitelných léčiv
 • postupovat dle nařízení o ochranných prvcích (FMD) při ověřování pravosti léčivých přípravků
 • výdej léčivých přípravků a ZP, dodržování právních předpisů při výdeji
 • výdej na žádanky, kompletace výdejek/dodacích listů pro zdravotnická zařízení včetně potvrzení o převzetí léčivých přípravků
 • při výdeji léčivých přípravků s obsahem návykové látky dodržovat právní předpisy a vést evidenci NL dle pověření a vnitřních směrnic
 • při výdeji poskytovat odborné poradenství v oblasti léčiv, zdravotnických prostředků a účelné farmakoterapie
 • kontrola dodaných léčivých látek, pomocných látek nebo jejich směsí určených pro magistraliter přípravu, vedení záznamů o provedené organoleptické zkoušce jednotlivých balení5
 • příprava a úprava léčivých přípravků a jejich kontrola před výdejem (vzhled, množství, obal, označení), vedení záznamů o přípravě
 • příprava léčivých přípravků s obsahem návykových látek, venen, separand, dohled nad bezpečností připravovaných LP (složení, dávkování, označení), spolupráce s farmaceutickými asistenty
 • jeden zdravotnický pracovník nemůže připravovat současně více různých léčivých přípravků
 • připomínkování technologických předpisů, podávání podnětů (vedoucím lékárníkem pověřený farmaceut může revidovat a schvalovat technologické předpisy)
 • kontinuální vzdělávání, účast na vzdělávacích akcích, plnění povinností vůči ČlnK
 • zabezpečení cenin a finanční hotovosti proti krádeži
 • informování nadřízeného o vzniklých problémech
 • poskytování odborného poradenství a konzultační činnost za účelem včasného screeningu a prevence onemocnění, vedení evidence související s konzultační činností
 • plnění běžných i mimořádných úkolů a povinností uložených přímým nadřízeným

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka