3. Léčba psychóz, typická, atypická antipsychotika

Solen: Srovnání nových antipsychotik (lurasidonu, kariprazinu a brexpiprazolu) z klinického úhlu pohledu

Psychóza je stav charakterizovaný chybným vnímáním myšlenek a smyslových vjemů, které pacient chápe jako skutečné. Vznikají tak bludy a halucinace. S psychózami jsou nejčastěji spojeny psychiatrické diagnózy - bipolární afektivní porucha a schizofrenie.

https://www.wikiskripta.eu/w/Psych%C3%B3za

Pozitivní symptomy například bludy, halucinace, poruchy myšlení, podezřívavost, agresivita
Negativní symptomy například oploštělá afektivita, emoční a sociální útlum

Typická antipsychotika (první generace):
Typická antipsychotika jsou charakterizována svými primárními účinky na blokaci dopaminových receptorů D2 v mozku. To vede k redukci pozitivních symptomů psychóz, jako jsou halucinace a bludy. Příklady typických antipsychotik zahrnují chlorpromazin, haloperidol (+ depotní H-dekanoát) a flufenazin.

Atypická antipsychotika (druhá generace):
Atypická antipsychotika mají komplexnější mechanismy působení než typická antipsychotika. Kromě blokády dopaminových receptorů také ovlivňují serotonergní a noradrenergní systémy. To umožňuje lépe řídit pozitivní i negativní symptomy psychóz. Vyskytuje se neklid (akatizie), například u lurasidonu se při výskytu mění dávkování z 1 0 0 na 0 0 1. Příklady atypických antipsychotik zahrnují lurasidon (Latuda - podání s potravou zvyšuje biodostupnost, "antidepresivní a prokognitivní působení" podle srovnání antipsychotik od Solenu), kariprazin (Reagila, dobrá účinnost na negativní syndromy), brexpiprazol (Rxulti, nízký výskyt akatizie, horší metabolický efekt), olanzapin, klozapin, risperidon, aripiprazol a quetiapin.

Výhody atypických antipsychotik:
Nižší riziko extrapyramidových příznaků (např. třes, svalová ztuhlost), a tím i lepší snášenlivost a adherence pacientů. Dále mohou pozitivně ovlivnit negativní symptomy a jsou spojena s menším rizikem vývoje tardivní dyskineze.

Selektivní antagonisté D2 a D3 receptorů

sulpirid, amisulpirid, tiaprid (I odvykání alkoholu, agresivita, tiky, Tourettův syndrom, Huntingtonova chorea)

SDA (antagonisté serotoninových a dopaminových receptorů)

Risperidon, paliperidon, ziprasidon, sertindol

MARTA (multireceptoroví antagonisté – multi acting receptor targeting antipsychotics)

Klozapin (antipsychotikum volby u parkinsoniků), olanzapin, quetiapin (antipsychotikum volby u parkinsoniků), zotepin

Ostatní látky - antipsychotika 3. generace

Aripiprazol (Abilify), brexpiprazol (Rxulti), (kariprazin - Reagila)

https://www.wikiskripta.eu/w/Antipsychotika

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka