2. Léčba depresí a bipolární poruchy, typy antidepresiv, antidepresiva v jiných indikacích

Bipolární porucha: léčba | NZIP

Dlouhodobá léčba bipolární poruchy atypickými antipsychotiky | Remedia

Nefarmakologické přístupy: řešení vyvolávající situace, individuální psychoterapie (vyškolený terapeut) - různé směry (např. KBT = kognitivně-behaviorální terapie)

Bipolární afektivní porucha (BAP), známá také jako maniakální deprese (MD) nebo pod starším označením maniodepresivní psychóza (MDP), maniodeprese (MD) je závažná duševní porucha, při níž se střídá stav mánie a deprese. Je vážnou klinickou a nozologickou jednotkou v klasifikaci nemocí (F31). Současná psychiatrie (2002) se v nomenklatuře vyhýbá pojmu nemoc a termínu psychóza; užívá pojem „porucha“. Deprese při bipolární poruše se léčí jinak než monopolární deprese.[1] O sebevraždu se statisticky pokusí okolo 50 % nemocných s bipolární poruchou, přičemž až 20 % z nich čin dokoná.

Podle https://cs.wikipedia.org/wiki/Bipol%C3%A1rn%C3%AD_afektivn%C3%AD_porucha 11. 8. 2023
První část flowchartu z https://www.psychiatrie.cz/images/stories/deni_v_oboru/doporucene-postupy-4-2014.pdf, str. 81
  1. Antidepresiva:

a) Tricyklická antidepresiva (TCA): TCA jsou jedním z prvních typů antidepresiv, v současné době se používají minimálně kvůli NÚ. (QT interval, xerostomie a anticholinergní účinky obecně, nárůst váhy, interakce, ...)
Amitriptylin, imipramin a nortriptylin.

b) Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI): SSRI jsou nejčastěji používanými antidepresivy díky méně závažným NÚ a dobré klinické zkušenosti. Patří sem léčiva jako
sertralin, paroxetin, (es)citalopram, fluvoxamin, fluoxetin - IN zvládání depresivních epizod, OCD, bulimie...

Antidepresiva jsou rizikovým faktorem pro rozvoj manie a některé zdroje doporučují vysazení antidepresiva v manické fázi!

c) Selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu a noradrenalinu (SNRI): SNRI působí na zpětné vychytávání jak serotoninu, tak noradrenalinu. Díky inhibici noradrenalinu neznatelně zvyšuje TK, neměly by se brát večer, lze využít pro terapii neuropatií (duloxetin dlouho nemohl předepsat psychiatr, byl hrazen od neurologa). Příklady SNRI jsou venlafaxin a duloxetin.

d) Inhibitory monoaminooxidázy (MAOI): MAOI jsou starší třídou antidepresiv a používají se minimálně pro interakce s potravinami (sýry a uzeniny) a jinými léky. Příkladem MAOI je moklobemid (=Aurorix, spíše atypické poruchy, sociální fobie).

e) antagonista serotoninových 5-HT2 receptorů a inhibitor zpětného vychytávání serotoninu SARI - trazodon - sedativní, význam pro srovnání denního rytmu například u seniorů

f) Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant (NaSSa) - mirtazapin - sedativní, variabilní přírůstek váhy, často u mladších pacientů

g) Inhibitor zpětného vychtávání serotoninu a modulátor určitých serotoninových receptorů vortioxetin (Brintellix). Podle přehledu z psychiatrie pro praxi 2016 potencuje SSRI, snižuje emetické NÚ ze začátku užívání SSRI a zrychluje nástup efektu SSRI. Někdy řazen přímo mezi SSRI

  1. Antipsychotika

Například lurasidon působí antidepresivně u bipolárních pacientů, kariprazin (Reagila) působí antimanicky, brexpiprazol (Rxulti) augmentuje antidepresivní terapii, podobně jako například kvetiapin 25 mg

  1. Stabilizátory nálad (thymoprofylaktika):

a) Lithium: Lithium carbonicum potencuje účinek antidepresiv, snižuje nutkání k použití drogy, potlačování akutní manické fáze. Léčba akutní manické fáze afektivní nebo schizoafektivní poruchy. Kvůli podobnosti se sodíkem se ionty rychle vylučují, interakční potenciál s diuretiky (thiazidy), NSAID, metronidazolem. Nutné zkontrolovat fci ledvin, nutné se vyvarovat výkyvům v příjmu tekutin.

Thymoprofilaktika, též tzv. stabilizátory nálady, jsou léčiva určená k léčbě mánie a bipolární poruchy. Využívají se pro snížení frekvence až eliminaci manických a depresivních epizod. Mezi hlavní zástupce patří lithium a poté léčiva ze skupiny antiepileptik a antipsychotik.

https://www.wikiskripta.eu/w/Thymoprofylaktika

b) Antiepileptika: Některá antiepileptika jako valproát, karbamazepin a gabapentin, mohou být použita jako stabilizátory nálady u pacientů s bipolární poruchou.

Antidepresiva v jiných indikacích:

  • Úzkostné poruchy: SSRI a SNRI jsou často používány k léčbě generalizované úzkostné poruchy, panické poruchy a sociální fobie.
  • Obsedantně-kompulzivní porucha (OCD): SSRI jsou účinné v léčbě OCD a mohou být kombinovány s kognitivně-behaviorální terapií.
  • Poruchy příjmu potravy: Některá antidepresiva, zejména SSRI, mohou být použita jako součást léčby poruch příjmu potravy, jako je bulimie nervosa.
  • Neuropatická bolest: Některá antidepresiva, například venlafaxin, duloxetin a amitriptylin, se mohou používat k léčbě neuropatické bolesti.

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka