2. Vzdělávání farmaceutů v základních oborech specializačního vzdělávání; role školitele

95/2004 - Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta
67/2017 - Z o změně 2004/95 a o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
Heislerová 2017

Odborná vs. specializovaná způsobilost

Zajišťuje MZ, které uděluje IPVZ akreditaci. Akreditace na 10 let, prodlužování o 5 let. Akreditační komise má lichý počet členů, volí se na pět let.
Vzdělávací rada = poradní orgán MZ ČR. 3 zástupci MZ, 2 OS, 2 FaF, 2 ČLnK
Vzdělávací programy vydává MZ ČR formou věstníku MZČR. Určuje: Délku praxe, místo, skladbu vzdělávacích akcí, testy, atestační zkoušku

Základní kmen + navazující specializovaný výcvik, nutné alespoň 0,5 úvazku.
Lze se zapsat max. do dvou obrů se stejným kmenem, nelze specializace a nástavba dohromady.

Kmen ukončen zkouškou, při neúspěchu opakovat nejdříve po 6 měsících. Lékárenství 18 měs, technologie 12 měs. Po zkoušce certifikát o absolvování základního kmene

Základní specializace = 2. zkouška
max. dvě opakování, lékárníci mohou po třech letech po zařazení do oboru, klinici za pět let, technologové, radiofarmaceuti, laboratorní a vyšetřovací metody ve zdravotnictví.

Se specializací lze samostatně vykonávat činnost podle zaměření. Praktické lékárenství, klinická farmacie, nemocniční lékárenství (vedení lékárny s odbornými pracovišti pro přípravu zvlášť náročných LF) + radiofarmaka, farm. technologie.

Nástavbová specializace = zvláštní specializovaná způsobilost adiktologie, geriatrická péče, farmakoekonomika, trvá jeden rok, NemLek lze absolvovat po dvou letech praxe.

Přerušení výkonu = výkon povolání v rozsahu nižším než jedna pětina stanovené týdenní pracovní doby. Doškolení – 60 pracovních dnů

Akreditované zařízení - IPVZ (alespoň podle §13 95/2004 Sb., v prezentaci je to nepochopitelné)

Školitel zejména dohlíží na odbornou stránku výkonu zdravotnického povolání, průběžně prověřuje teoretické znalosti a praktické dovednosti účastníka specializačního vzdělávání a zajištuje kontinuální odborný dozor a odborný dohled nad účastníky specializačního vzdělávání, kteří mu byli přiděleni. Jeden školitel může vykonávat odborný dozor nad nejvýše 2 lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě nebo odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři, zubními lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě. Jeden školitel může vykonávat současně odborný dozor a odborný dohled nad nejvýše 3 lékaři, zubními lékaři nebo farmaceuty ve specializační přípravě.

§20, odst. 7 z 95/2004 Sb.

Odborný dozor – fyzicky přítomný do 15 min. Odborný dohled – nepřetržitá telefonická dostupnost a fyzická dosažitelnost do 30 min. pracovněprávní vztah k poskytovateli zdravotních služeb, nebo ve služebním poměru

Po specializaci dobrovolné tzv. funkční kurzy

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka