9. Podmínky zacházení s prekurzory a pomocnými látkami v přípravě léčiv; skladování, zpracování, výdej a podmínky případné likvidace

272/2013 Sb. - Zákon o prekursorech drog
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 273/2004 - obsahuje seznam a kategorie
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2019/1148 (prekurzory výbušnin)

Hlavně efedrin HCl, ergotamin tartrát (kategorie 1)
KMnO4, acetanhydrid (kategorie 2)
HCl, H2SO4, aceton,... (kategorie 3)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0273&rid=3

K zacházení nutná licence - vydává MZdr.

Žádost o licenci:

  • podnikající osoba musí podat žádost Ministerstvu zdravotnictví

K žádosti je nutno přiložit:

  • doklad o jmenování odpovědné osoby
  • doklad o pracovním nebo služebním poměru odpovědné osoby
  • doklad o zdravotní způsobilosti odpovědné osoby
  • doklad o odborné způsobilosti odpovědné osoby
  • rozhodnutí dokládající povolení k výrobě

Uchovávání:
Trezor nebo v samostatné uzamčené místnosti, jejíž stěny, strop, podlaha, okna a dveře jsou neprůhledné a z materiálu znesnadňujícího proniknutí – rozdíl oproti NL
Záznamy uchovávat 5 let od vzniku.

Zneškodnění:
min. 10 dní předem oznámit PČR a ředitelství cel. Pořídit protokol podle vzoru Vyhláška č. 54/2014 Sb o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog. Podle MZd provozovatel lékárny jako tzv. uživatel není povinen činnosti s prekursory oznamovat.

Zacházení a evidence obdobně jako u NL. Hlásí se na MZdr. do 15. 2., nevztahuje se ale na lékárny.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1148&from=cs

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka