7. Léčba epilepsie a záchvatových stavů, přehled antiepileptik, jiné indikace antiepileptik

https://www.solen.cz/pdfs/med/2013/03/06.pdf

Epilepsie (starší český výraz padoucnice) je onemocnění mozku charakterizované výskytem epileptických záchvatů. Epileptické záchvaty jsou epizody náhlé a přechodné abnormální funkce mozkové aktivity, které se projevují dočasnou změnou vědomí či vnímání, chování, hybnosti či citlivosti. Epilepsie je jedním z nejčastějších chronických neurologických onemocnění, vyskytuje se celosvětově, postihuje ženy i muže, jedince všech věkových kategorií i etnik.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Epilepsie

Rozlišují se parciální záchvaty (také fokální, dochází k dysfunkci v jednotlivých oblastech mozku, symptomy závisí na úloze, kterou postižená oblast vykonává, časté jsou automatizmy - bezmyšlenkovité obracení předmětů v rukou apod.) a generalizované záchvaty. Vyvolávající příčina může být vrozená, může jít o následek úrazu nebo ischemického poškození CNS, může jít o následek vystavení drogám nebo toxinům.

MÚ se liší způsobem modulace šíření vzruchu:

Blokátory Na+ kanálů

Karbamazepin a fenytoin - starší přípravky, induktory cytochromoxidázy! Dodnes se používají u obtížně korigovatelných epilepsií a neuralgií trigeminu. Fenytoin se bere po jídle. Existuje oxkarbazepin, metabolit karbamazepinu, v ČR neregistrovaný.

Lamotrigin - také blokátor sodných kanálů, kromě toho blokuje release aspartátu a glutamátu , je ale lékem volby pro minimum nežádoucích účinků. Používá se i u bipolární poruchy, neuralgie, migrén, OCD, Lennox-Gastaut syndrom. Dávka se zvyšuje postupně po dobu jednoho měsíce. Ethinylestradiol/levonorgestrel zvyšuje clearance lamotriginu, vyskytují se kožní reakce, metaanalýza prokázala mírně zvýšené riziko sebevražd. Časté nevolnosti, závratě, spavost.

Lakosamid - lze užívat od dvou let věku, existuje přípravek pro parenterální podání. Bere se dvakrát denně. Nízký interakční potenciál. Nežádoucí účinky opět závratě, bolesti hlavy, nevolnost.

Blokátory Ca2+ kanálů

Gabapentin - dobře tolerován až do 4 800 mg/den ve dvou dávkách. Hojně se používá při léčbě neuropatických bolestí. Morfin zvyšuje AUC gabapentinu antacida s hořčíkem a hliníkem snižují biologickou dostupnost až o 24 %. Dle SPC Neurontinu jsou NÚ časté virové infekce, opět zvýšené suicidální tendence a ospalost, "abnormální myšlení".

Pregabalin - má v indikacích generalizovanou i úzkostnou poruchu. Max dávka obvykle 600 mg ve dvou až třech dávkách denně (srovnej gabapentin). Vylučuje se především ledvinami, při poruše (CrCl pod 60 ml/min) je nutná úprava dávky. Reprodukční toxicita byla prokázána. NÚ opět virová nasofaryngitida, vyšší chuť k jídlu, vertigo, nevolnost, rozmazané vidění. Byl popsán syndrom z odnětí.

Ethosuximid - Pethinid - indikace pouze petit mal s absencemi. Vydává se cca 500 balení měsíčně. Lze užívat u dětí. Doporučeno sledovat symptomy selhání kostní dřeně, ze začátku jednou měsíčně krevní testy.

GABA inhibitory

Benzodiazepiny - například diazepam tbl., diazepam desitin rektální roztok. Rychlý nástup účinku. Pro návykovost je využití jen omezené. Nejsou teratogenní.

Fenobarbital - Phenaemal(etten). Obsoletní pro návykovost a úzký terapeutický index. Induktor. Stále používán u některých typů epilepsie bez absencí.

Vigabatrin - Sabril. Užívá se v kombinaci s dalšími antiepileptiky k léčbě rezistentní parciální epilepsie s i bez sekundární generalizace, kterou nelze uspokojivě zvládnout jinými antiepileptiky, nebo pokud nejsou jiné kombinace antiepileptik tolerovány. Používá se v monoterapii infantilních spasmů (Westův syndrom). (SPC Sabril). Lze u dětí.

U pacientů užívajících vigabatrin byl s vysokou prevalencí hlášen výskyt defektů zorného pole přibližně u 1/3 pacientů). Frekvence zjištěné v otevřené klinické studii jsou uvedeny v bodě 5.1. Defekty se objeví obvykle po několika měsících až letech léčby vigabatrinem. Stupeň omezení zorného pole může být těžký.

SPC Sabril

Léčiva ovlivňující glutamátový systém:

Topiramát - MÚ není plně objasněn. Pravděpodobně kombinuje GABA-ergní a antiglutamátový efekt (zdroj). Od dvou let věku, lze využít u profylaxe migrény. Slabý substrát CYP. Teratogenní! Jinak malá incidence nežádoucích účinků.

Topiramát - nová doporučení k omezení používání v těhotenství, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Informační dopis - topiramát, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz)

Lamotrigin - viz blokátory Na+ kanálu.

Blok T-typu Ca2+ kanálů:

Zonisamid - (Ersittin, Zonegran) - blokuje také Na+ kanálů. Od šesti let. Titrace až 10 týdnů.
Nevysvětlitelná vyrážka: V souvislosti s léčbou zonisamidem se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů
Stevens−Johnsonova syndromu. Zvyšuje riziko nefrolithiázy. Snižuje pocení, zvyšuje riziko přehřátí a úpalu především u dětí.

Modulátory SV2A proteinu (Synaptic vesicle glycoprotein 2A):

Levetiracetam - jako monoterapie od 16 let, v kombinaci od jednoho roku. Nutná úprava dávky podle ledvinných funkcí.

Brivaracetam - (Briviact) pouze jako terapie parciálních záchvatů s nebo bez sekundární generalizace u dospělých, dospívajících a dětí s epilepsií ve věku od 2 let. Bere se dvakrát denně. Substrát 2C19.

Nekompetitivní selektivní antagonista postsynaptického ionotropního receptor pro AMPA:

Perampanel - (Fycompa) od čtyř let. Substrát CYP3A. Bere se jednou denně před spaním. Působí mírně sedativně, zvyšuje agresivitu.

Ostatní:

Kyselina valproová včetně solí (valproátů) - účinná na široké spektrum epilepsií. MÚ: působí několika mechanizmy, ovlivňuje uvolňování i produkci GABA, moduluje Na+ a Ca2+ kanály. Prokazatelně teratogenní (spina bifida). V monoterapii lze natitrovat v průběhu jednoho týdne. V kombinaci se titruje pomaleji. KI pankreatitida, hepatitida, porfyrie, poruchy metabolizmu močoviny, těhotenství/plánované těhotenství. Vhodné u dětí.

EMA přezkoumává údaje o riziku poruch u dětí počatých otci užívajícími valproát

Další využití:

Neuropatie: Gabapentin, pregabalin, karbamazepin, fenytoin

Prevence migrény: valproát a topiramát

Bipolární porucha: valproát, lamotrigin a karbamazepin

(Úzkostné poruchy, stavy při odvykání: diazepam)

Předchozí otázka | Rozcestník | Následující otázka