19. Zákon o ČLnK. Význam pro lékárníky, práva a povinnosti. Další profesní stavovské zdravotnické komory

220/1991 - Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
Řády ČLnK

Povinnost platit roční poplatek 4000 Kč, povinnost plnit celoživotní vzdělávání, právo angažovat se v komoře, využít právní ochranu komory, provozovat povolání lékárníka a hlavně ten časopis ♥.

Komory jsou samosprávnými nepolitickými stavovskými organizacemi sdružujícími všechny lékaře, stomatology a lékárníky zapsané v seznamech vedených komorami. Absolvent vysokoškolského studia v oboru farmacie, který vykonává své povolání v zařízení poskytujícím lékárenskou péči na území České republiky, musí být členem České lékárnické komory.
Česká lékárnická komora zapíše do dvou měsíců od doručení žádosti do seznamu každého, kdo
a) řádně ukončil studium na farmaceutické fakultě československé univerzity nebo zahraniční univerzity a je oprávněn k výkonu farmaceutické praxe na území České a Slovenské Federativní Republiky,
b) má plnou způsobilost k právním úkonům,
c) nebyl v průběhu předchozích pěti let vyloučen z České lékárnické komory.

Zákon ukládá povinnost komorám zřídit: čestnou komisi (vylučuje z komory, ukládá pokuty 3 000 až 30 000 Kčs, odvolání řeší soud), revizní radu (7 až 9 členů, kontroluje činnost komory)

Laborantky a například sestry komoru v pravém slova smyslu nemají, vznikají spolky a občanská sdružení s "komora" v názvu. Navzájem si konkurují, nemají legislativně dané pravomoce a povinnosti jako lék. zdrav. povolání.

Zákon č. 381/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky
(85/1996 – zákon o advokacii - česká advokátní komora)

Přechozí otázka | Rozcestník | Následující otázka